THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 59

Máy chủ LA CHINH 59 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER

Thông báo gộp máy chủ S33 -> S38, S39 -> S44, S45 -> S49

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 58

Máy chủ LA CHINH 58 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 57

Máy chủ LA CHINH 57 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 56

Máy chủ LA CHINH 56 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 55

Máy chủ LA CHINH 55 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 54

Máy chủ LA CHINH 54 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER NGÀY 1/7/2021

Thông báo bảo trì gộp server ngày 1/7/2021

THÔNG BÁO KHAI MỞ MÁY CHỦ LA CHINH 53

Máy chủ LA CHINH 53 sắp khai mở rồi các tiên hữu ơi!!!

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER

Thông báo gộp máy chủ S1-S5